Legal notice

I – Wettelijke vermeldingen op de website www.ceva-gram.com/be_nl
Deze website (aangeduid met “de Website”) wordt gepubliceerd door:

CEVA SANTE ANIMALE N.V. (aangeduid met CEVA)
Metrologielaan 6 - 1130 BRUSSEL

Tel. : +32.2.244.12.96
E-mail : infovet.be@ceva.com

Het gebruik van de Website is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden.

Door zich toegang te verschaffen tot de Website, verbindt de internetgebruiker zich ertoe om de hieronder vermelde regels na te leven en deze te respecteren. De internetgebruiker bevestigt deze gebruiksvoorwaarden in hun geheel gelezen, begrepen en aanvaard te hebben. Indien de internetgebruiker deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, wordt hem verzocht de Website niet te bezoeken.

II – Gebruiksvoorwaarden van de website www.ceva-gram.com/be_nl

A.  Inhoud van en toegang tot de Website

o  Inhoud van de Website

CEVA probeert de inhoud van de Website actueel te houden en de internetgebruiker correcte informatie te verstrekken. CEVA kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of weglatingen.
CEVA behoudt zich het recht om de diensten of de inhoud van de Website geheel of gedeeltelijk en zonder vooropzegging te wijzigen, te ontbinden, op te schorten of te onderbreken.
De internetgebruiker kan eventuele foutieve vermeldingen of weglatingen op het volgende e-mailadres melden: infovet.be@ceva.com
Elk ondoelmatig gebruik van de Website in zijn oorspronkelijke geest en elke schending van deze bepalingen kunnen leiden tot toepassing van de bij wet vastgestelde strafrechtelijke en burgerrechterlijke straffen.

o  Toegang tot de Website

De toegang tot de dienst gebeurt vanaf een pc, die aangesloten is op een communicatienet dat de toegang tot de Website volgens de communicatieprotocollen van het internet mogelijk maakt.
CEVA streeft ernaar om de Website 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk te houden, zonder evenwel gehouden te zijn aan enige verplichting tot slagen.
De toegang tot de Website kan onderbroken worden, met het oog op het onderhoud, het actualiseren en elke andere technische redenen. CEVA kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor die onderbrekingen en de mogelijke gevolgen ervan voor de internetgebruiker.
CEVA kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de aanwezigheid van virussen op de Website en voor de gevolgen daarvan voor de internetgebruiker.

o  Hyperlinks op de Website

De Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet door CEVA beheerd of uitgegeven worden.
CEVA controleert op geen enkele manier de informatie, producten of diensten op deze andere websites en kan geenszins voor de inhoud van deze websites aansprakelijk gehouden worden.
Enkel de internetgebruiker is verantwoordelijk voor het bezoeken van deze websites.

B.  Intellectuele eigendom

o  Gedeponeerde handelsmerken

De merken vermeld op de Website zijn, of eigendom van CEVA, of merken van derden die door CEVA gebruikt mogen worden.
De toegang tot de Website verleent enkel het recht om de inhoud ervan te bekijken.
Het online plaatsen van deze Website vereist geen gebruikslicentie van de vermelde merken waarbij een dergelijk gebruik onderworpen is aan het voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke akkoord van de eigenaar van de merken.

o  Auteursrechten / copyright / tekeningen en modellen / brevetten

De Website is een intellectueel werk en wordt beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.
Alle onderdelen van de Website zijn het exclusieve eigendom van CEVA, die exclusief bevoegd is om de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten en de persoonlijkheidsrechten toe te passen. De internetgebruiker verkrijgt enkel een licentie of een gebruiksrecht voor het raadplegen van de Website.
De Website en de elementen die erop voorkomen, worden beschermd door de Belgische wettenVan de internationale teksten, evenals tekeningen, modellen en brevetten dienen de auteursrechten en copyright te worden gerespecteerd. De reproductie en/of de weergave van deze elementen is slechts toegelaten voor een strikt persoonlijk en privaat gebruik.

Elke aanvraag tot vergunning van reproductie of publicatie moet naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: infovet.be@ceva.com

 C.  Persoonsgegevens

 o  Verwerking van persoonsgegevens

CEVA kan aan de internetgebruiker vragen om persoonsgegevens op te geven (zoals naam, adres, e-mailadres, beroep).
De internetgebruiker beschikt over het recht tot toegang, verbetering en verwijdering van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, moet de internetgebruiker een brief sturen naar het volgende adres: info.be@ceva.com
De wijziging of het verwijderen gebeurt binnen de kortst mogelijke tijd na de ontvangst van de aanvraag.
Bepaalde informatie die niet met persoonsgegevens overeenkomt en waardoor de internetgebruiker niet geïdentificeerd kan worden, kan door de servers van CEVA geregistreerd worden (zoals gebruikte browser, IP-adres).
De internetgebruiker moet weten dat tijdens zijn bezoeken aan de Website er automatisch een cookie op zijn browser geïnstalleerd kan worden.
Een cookie is een gegevensblok, dat wordt gebruikt om informatie over het surfgedrag van de internetgebruiker op de Website te registreren; zoals de pagina’s die bezocht zijn, het tijdstip van bezoek etc. Met een cookie kan de internetgebruiker niet geïdentificeerd worden.
Het gebruik van deze cookies heeft tot doel om zaken zoals de bezoekfrequentie, het mediabereik en dergelijke te analyseren, om zodoende de kwaliteit van de Website te kunnen verbeteren.
Uw browser bevat een functie die toelaat om cookies te weigeren. Deze functie verhindert de verbinding met onze  Website niet, maar kan wel de duur van het uploaden van de pagina’s vertragen. 
De persoonsgegevens van de internetgebruiker zijn voor CEVA bestemd en kunnen eventueel aan derden bezorgd worden, voornamelijk aan ondernemingen die tot de CEVA-groep behoren. De internetgebruiker kan zich hiertegen bezwaar maken door een brief naar het volgende adres te sturen: Metrologielaan 6, 1130 Brussel.

o  Veiligheid

CEVA neemt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de gegevens die ze beheert te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies of beschadiging van gegevens of de toegang tot de gegevens door onbevoegden.
Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd met behulp van de technologische ontwikkelingen.
Voor elke vraag naar informatie, suggesties of klachten betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens, kan de internetgebruiker zich schriftelijk richten tot infovet.be@ceva.com

D.  Aansprakelijkheid

Het is verboden om de Website of de communicatiediensten te gebruiken om kettingbrieven, “junkmail”, “spam” of elk terugkomend of ongevraagd bericht (commercieel of ander) te sturen; om, op welke manier ook, informatie betreffende derden (met name e-mailadressen) zonder de toestemming van de belanghebbende derde bijeen te brengen of te verzamelen; om een valse identiteit aan te maken of te gebruiken, een e-mailadres of briefhoofd te vervalsen of te proberen om derden op welke manier ook te misleiden wat betreft de identiteit van de afzender of de oorsprong van het bericht; om elke “ongepaste inhoud”, zoals hieronder beschreven en zo vermeld, over te brengen; om elementen over te brengen die virussen bevatten, die nadelig of schadelijk zijn voor de Website of derden of die in strijd zijn met de wet; om te proberen op ongeoorloofde wijze toegang te krijgen tot de aangeboden diensten, andere rekeningen, informaticasystemen of netwerken die met de dienst van de Website verbonden zijn, door bijvoorbeeld het gebruik van verschillende wachtwoorden of op enig andere manier; om het gebruik en het gebruikersgemak van de dienst door/voor andere internetgebruikers of van gelijkaardige diensten via een andere eenheid te verhinderen.

Onder “ongepaste inhoud” wordt verstaan: alle vormen van taalgebruik, commentaren, opmerkingen en beelden die CEVA als aanstootgevend, misleidend, onwettig, racistisch, lasterlijk of als basis voor pesterijen beschouwt en die de rechten van derden schenden of het gebruik van fora of discussiegroepen die via de Website toegankelijk zijn, beperken of verhinderen.

Het gebruik van de Website, van zijn diensten en van de via de Website verkregen elementen of informatie valt onder de exclusieve aansprakelijkheid van de internetgebruiker.

CEVA geeft de internetgebruiker geen enkele expliciete of impliciete garantie wat betreft de kwaliteit van de diensten van de Website of hun handelskwaliteit, de uniformiteit van de dienst of het beoogde resultaat volgens de verwachtingen van de internetgebruiker. CEVA wijst elke aansprakelijkheid af wat betreft eventuele geschillen, vorderingen, verhaal van derden die zich op hun exclusieve rechten zouden kunnen beroepen, betreffende elke inhoud die CEVA niet heeft bedacht.

Tevens kan CEVA niet aansprakelijk gehouden worden voor gebreken in functies op de Website en/of in software die vanaf de Website gebruikt of gedownload wordt; voor het verlies van gegevens of diensten ten gevolge van het niet naleven van termijnen of voor de wijziging, de opschorting of de onderbreking van de diensten; voor de kwaliteit of de aard van de informatie verkregen via de diensten; voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van de overdracht van virussen via de servers; en voor de manipulatie van de gegevens op de Website of het gebruik van de gegevens van de internetgebruiker door onbevoegden.

CEVA kan evenmin aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met inbegrip van verlies van voordelen, klanten, gegevens of onlichamelijke goederen, winstderving of elk ander verlies of schade door het gebruik van de Website of door het niet verkrijgen van toegang tot de Website.

Wat betreft de “persoonlijke informatie” van de internetgebruiker, zoals hierna bepaald, wijst CEVA elke aansprakelijkheid af betreffende de aanwezigheid van een dergelijke inhoud in de discussiegroepen of op elke andere discussiedienst.
Dergelijke “persoonlijke informatie”, die meningen, verklaringen, raadgevingen of standpunten betreft, reflecteert enkel de meningen, verklaringen, raadgevingen of standpunten van de gebruikers en geenszins die van CEVA.
De Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet door CEVA beheerd en/of uitgegeven worden. CEVA controleert dus op geen enkele manier de informatie, producten of diensten die door andere websites voorgesteld worden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van die websites.
De internetgebruiker verbindt zich ertoe om CEVA te vergoeden en te waarborgen tegen elke aansprakelijkheidsvordering, verhaal, verlies, kosten, winstderving en elke andere rechtstreekse en onrechtstreekse schade ten gevolge van de schending van één van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

E.  Toepasbaar recht – Rechtspraak

Deze Website en zijn inhoud, alsook deze gebruiksvoorwaarden van de Website, zijn aan het Belgische recht onderworpen. Elk geschil wordt voor de Belgische rechtbanken beslecht.
Indien enige bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig of niet afdwingbaar verklaard zou worden, moet die bepaling zo geïnterpreteerd worden dat de aanvankelijke bedoeling van CEVA nader wordt beschouwd. De overige bepalingen worden beschouwd als van rechtswege van toepassing.
Het niet toepassen of het ontbreken van een vordering voor de toepassing door CEVA van enige bepaling van deze voorwaarden of van enig recht, kan geenszins geïnterpreteerd worden als zou CEVA afstand doen van die bepaling of van dat recht, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling.

F.  Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

CEVA behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de gebruiksvoorwaarden van de Website te wijzigen, met name om elke nieuwe reglementering of wetgeving na te leven of het raadplegen van de Website door de internetgebruiker te verbeteren.
Elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden van de Website wordt in deze voorwaarden opgenomen.

GRAM supporters

  • The Bella Moss Foundation
  • FECAVA
  • ISFM